مناجات

خدایا:خطر قحطی وخشک سالی را از کشورم دورکن

خدایا : باران بی کرانت را بر سر ما ببار

خدایا : آرزوی جوانان را بر آورده گردان

خدایا : جنگ و نزاع بلایی است خانمان سوز آنر از سر ما دور گردان

خدایا : هر آنچه خیر است به ما برسان وهر چه شر است از ما دور گردان

/ 1 نظر / 12 بازدید