تمرین به سبک دعا

روزی رضاخان با وزرای خود به رامسر رفته بودند . رضا خان که می خواست چهره ای مذهبی از خود به مردم بنمایاند . به مجلس روضه ای وارد شد . سخنران مسجد ( اقای حبیبی قاسم آبادی ) همین که چشمش به رضاخان افتاد با صدای بلند گفت : بارخدایا بارالها  .اااا  شاهنشاه ایران و کابینه اش را از بهشت نجات فرما  اااا

رضاحان و دیگر وزرا بدون اینکه متوجه دعا شوند بلند گفتند : آمین

/ 0 نظر / 13 بازدید