ضرب المثل های معروف

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

آب حیات اگر به ابرو فروشند دانا نخرد .

یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم

آب نیست وگرنه شناگر قابلی است

آدم از سنگ سخت تر ؛ و از گل نازک تر است .

آش نخورده و دهن سوخته

آهسته بر و  آهسته بیا که گربه شاخت نزند

آش چقدر شور بود که آشپز هم صداش در آمد

آنقدر چریدی ؛ کو دنبه ات ؟

آب از سر چشمه گل آلود است .

آنچه جوان در آینه داند پیر در خشت خوام بیند.

آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد

آدم بی اولاد پادشاه بی غم است .

آدم چرا روزه شک داربگیرد.

آدم هزارپیشه کم مایه است .

آنچه در دل است بر زبان می آید

انسان خطا پذیر و فراموش کار است .

اگر گل نیستی خار هم مباش .

اگر نوش نیستی نیش هم مباش .

اگر یار اهل است . کار سهل است .

زدشمن حذر کن ولو مورچه باشد .

از خردان خطا ؛ از بزرگان عطا

کوری عصا کش کوری دگر شده

کودک محکمترین گره زناشویی است .

گیسوی زن دراز است و عقلش گرد . ( استونی)

گل بود وبه سبزه نیز آراسته شد.

گرگ را گرفتند پندش دهند گفت : ولم کنید گله رفت

گهی پشت به  زین و گهی زین به پشت .

گورم کجا بود تا کفنم باشد .

گر بریدند سر از قامت ما باکی نیست    گر شکستند قلم جای بسی فریاد است .

لغزش ایمان بود زائیده فقر و نیاز       ورنه هیج آلوده دامن ؛ دزد مادر زاد نیست

مرد عاقل در گریه زن چیری جز آب نمی بیند (روسی)

/ 0 نظر / 26 بازدید