سن عیال ملا

ملا از زنش پرسید : چطور سن خودت را نمی دانی ؟

زن ملا گفت : من مواظب اسباب و اثاثیه منزل هستم و هر روز آنها را سرشماری می کنم که مبادا دزد آمده وچیزی راببرد . ام سنم به درد کسی نمی خورد که نگرانش باشم و هر روز بشمارمش .

 

عینک زدن در خواب

شخصی هنگام خوابیدن هم عینک می زد . علتش را از او سوال کردند ؟

اوگفت : چون بینایی ام ضعیف شده . عینک می زنم تا خواب خوب ببینم .

/ 0 نظر / 11 بازدید