مرگ سه خلیفه

روزی هارون الرشید به بهلول گفت : آیا دوست داری خلیفه شوی ؟

بهلول گفت : هرگز

هارون الرشید پرسید چرا ؟؟

بهلول گفت : من با وجود این عمر کم مرگ سه خلیفه را دیده ام  اما شما مرگ یک بهلول را ندیده اید ..

/ 0 نظر / 6 بازدید