شکار چی حاضر جواب

یک شکار چی که می خواست خودش را در یک مجلس مهمانی ماهرترین و پرکارترین شکارچی معرفی کند گفت : من تاکنون متجاوز از هزار شیر درنده در جنگل های مازندران شکار کرده ام  ااا

یکی از حاضران گفت : جه می گویی آقا  ااااا

در سرتاسر جنگل های مازندران حتی یک شیر برای نمونه پیدا نمی شود .

شکارچی خندید و گفت : باید هم پیدا نشود . با این همه شیر که من کشته ام توقع داشتی که باز هم پیدا شود ...

/ 0 نظر / 9 بازدید