مولانا و دنیا

دنیاغ همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ                   ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ

دانی که پس عمر چه ماند   باقی ؟           مهر است و محبت است و باقی همه هیچ

/ 0 نظر / 3 بازدید